Rozpočet

Organizace (název) : Mateřská škola, příspěvková organizace  
                                         Rooseveltova 101, Olomouc  
Schválený rozpočet PO - školy zřizované SMOl na rok 2019   v tis. Kč
   
   
1. finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:  
(mimo státní finanční prostředky a ostatní dotace a projekty)  
výnosy celkem 4 655
z toho: x
      - neinvestiční příspěvek zřizovatele  3 009
      - doplňková činnost  640
      - ostatní výnosy  1 006
   
náklady celkem 4 655
z toho: x
     - neinvestiční příspěvek zřizovatele 3 009
     - doplňková činnost  515
     - ostatní náklady 1 131
   
   
2. neinvestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání s KÚ Ol. kraje
(včetně dotací na rozvojové programy označené UZ ... )   
 - výnosy  11 000
 - náklady  11 000
   
   
3. ostatní dotace a projekty  
(finanční prostředky daného roku)  
 - výnosy 764
 - náklady  764
   
   
V Olomouci dne 21.1.2019  
   
   
   
   
   
   
..............................................  
razítko a podpis             
statutárního zástupce organizace  
   
   
   
   
Zveřejněno dne: ...............................